• Nanra Jasjyot Sarbjit Amarpreet (Senior KG)
  • Gore Tanvi Ganesh Pooja (Senior KG)
  • Chopade Aayush Dhondiram shubhangi (Senior KG)
  • Pawar Himanshu Ajay Aruna (STD : III)
  • Shaikh Mazin Ahmed Sultana (STD : V)
  • Kadam Disha Bharat Megha (Std-VI)
  • Tupe Bhakti Rajesh Mangal (STD - VI)
  • Sakpal Sahil Vinod Veena (STD : VII)

Photos Of Dani Handi Preprimary 2018-2019