• Shah Aamair Raza Rehamat Ali Zarina (Junior KG)
  • Kachhara Trisha Rahul Rekha (Senior KG)
  • Singh Ashish Uttam Seema (STD : IV)
  • Shaikh Hashniah Atiulla Banu (STD : IV)
  • Mahajan Anmol Gunwant Sangeeta (STD : VIII)

Photos Of