• Khandare Daksh Dinesh Deepali (Senior KG)
  • Lachke Shubham Amit Arpita (Senior KG)
  • Nair Vaishnavi Uday Dhanya (STD-II)
  • Gaware Nidant Deepak Disha (STD-II)
  • Bhangu Karan Deep Singh Jainder Rajvinder kaur (STD - VI)
  • Gupta Anjali Anil Kumar Anjula (STD : VIII)
  • Poojari Saisha Deepak Madhavi (STD : XII)